Từ ngày 01/01/2019, Luật Quy hoạch sẽ có hiệu lực


27-05-2017 08:47

Sáng 26/5/2017, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quôc hội Vũ Hồng Thanh đã báo cáo giải trình chỉnh lý dự án Luật quy hoạch.

Góp ý dự thảo, có ý kiến cho rằng, để đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật, cần giải quyết mối quan hệ giữa Luật này với các luật liên quan, thực hiện rà soát, hủy bỏ những nội dung trong các luật hiện hành trái với quy định của Luật này. Bên cạnh đó, khi Luật này có hiệu lực, Luật cần đưa ra phương án xử lý các quy hoạch đã được duyệt.

Theo Ủy ban thường vụ quốc hội, báo cáo của các cơ quan hữu quan được phân công rà soát cho thấy, để phù hợp với dự án Luật quy hoạch (quy định tại Phụ lục 2 của dự thảo Luật), có 32 Luật cần sửa đổi, bổ sung các điều liên quan đến quy hoạch.

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉnh lý khoản 1 Điều 69 của dự thảo theo hướng Luật quy hoạch có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 để bảo đảm tính khả thi.

Đối với những quy hoạch hiện hành, có ý kiến cho rằng cần bổ sung quy định giao Chính phủ lập đề án rà soát tổng theo lộ trình phù hợp để từng bước điều chỉnh bằng các chính sách, quy định pháp luật. Mục tiêu có thể thực thi đồng bộ các quy hoạch theo Luật quy hoạch vào năm 2020.

Theo ông Vũ Hồng Thanh, với từng loại quy hoạch, các phương án xử lý hiện được quy định tại Điều 68 như sau:

- Thực hiện đến hết ngày 31/12/2020 với quy hoạch được tích hợp vào các quy hoạch quy định tại Điều 5 Luật quy hoạch;

- Thực hiện đến hết thời kỳ quy hoạch với quy hoạch được quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 5 của Luật quy hoạch; nếu quy hoạch đó có nội dung không phù hợp với quy định của Luật này thì phải điều chỉnh theo quy định của Luật quy hoạch.

- Các quy hoạch không được tích hợp và không thuộc một trong các quy hoạch tại Điều 5 Luật quy hoạch hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019 trừ các quy hoạch tại khoản 3 Điều 24, khoản 3 Điều 23, khoản 3 Điều 27, khoản 6 Điều 26 và khoản 3 Điều 28 của Luật quy hoạch thì thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan.

Với các quy định liên quan đến quy hoạch trong các Luật thuộc danh mục quy định tại Phụ lục 2 của Luật, quy định tại khoản 2 Điều 69 giao Chính phủ rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung bảo đảm phù hợp với Luật quy hoạch, trình Quốc hội xem xét, quyết định và có hiệu lực chậm nhất từ ngày 01/01/2019.

Ngoài ra, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết riêng để yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiến hành các bước chuẩn bị quy hoạch theo quy định để kịp tiến độ chuẩn bị cho việc xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, chỉ được phê duyệt các quy hoạch phù hợp với quy định của Luật này trong thời gian Luật quy hoạch chưa có hiệu lực.

Theo Trí thức trẻ

 
GỌI ĐIỆN

GỬI THÔNG TIN THÀNH CÔNG


Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất !