Quy định về việc nộp tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội


18-11-2016 15:28

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 139/2016/TT- BTC hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ cho chủ đầu tư khi xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội.

Hướng dẫn việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Bộ Tài chính quy định: Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, bao gồm cả quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sử dụng quỹ đất 20% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị theo quy định của pháp luật về nhà ở, bao gồm cả phần diện tích đất 20% để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội.

Chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải thực hiện các thủ tục để được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Về việc hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính phải nộp cho Nhà nước của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, Thông tư nêu rõ nguyên tắc: Chủ đầu tư được xem xét hoàn trả lại hoặc khấu trừ đối với số tiền sử dụng đất đã nộp khi Nhà nước giao đất, hoặc đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình mà phần diện tích đó được xây dựng nhà ở xã hội trong trường hợp chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư khác (không phải là dự án xây dựng nhà ở xã hội) trên cùng địa bàn tỉnh nơi có dự án xây dựng nhà ở xã hội.

Căn cứ khả năng của ngân sách, sau khi có ý kiến thống nhất của thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc khấu trừ hoặc hoàn trả lại cho chủ đầu tư trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

Thông tư cũng quy định: Trường hợp bán nhà ở xã hội là căn hộ nhà chung cư thì người bán phải nộp cho ngân sách nhà nước 50% tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó. Nếu bán nhà ở xã hội là nhà ở thấp tầng liền kề phải nộp 100% tiền sử dụng đất.

Giá đất để tính tiền sử dụng đất được xác định theo giá đất ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Bảng giá đất nhân với (x) hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm người mua, thuê mua bán lại nhà ở xã hội.

Hệ số phân bổ để xác định tiền sử dụng đất trong trường hợp bán nhà ở xã hội là căn hộ chung cư là tỷ lệ giữa diện tích căn hộ bán với tổng diện tích sàn tòa nhà.

Tiền sử dụng đất phải nộp khi bán lại nhà ở xã hội trong trường hợp người mua, thuê mua nhà ở xã hội bán lại nhà ở xã hội là căn hộ chung cư được xách định bằng 50%, nhân với (x) diện tích căn hộ chung cư, nhân với (x) giá đất, nhân với (x) hệ số phân bổ tiền sử dụng đất cho căn hộ.

Nếu người mua, thuê mua nhà ở xã hội bán lại nhà ở xã hội là nhà ở thấp tầng liền kề thì bên bán nhà ở xã hội phải nộp 100% tiền sử dụng đất. Tiền sử dụng đất lúc này được xác định theo giá đất, nhân với (x) diện tích đất của nhà ở xã hội.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/11/2016.

Theo báo đầu tư

 
GỌI ĐIỆN

GỬI THÔNG TIN THÀNH CÔNG


Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất !