Hà Nội ban hành quy định mới nhất về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư


03-04-2017 10:12

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND về ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Quy định này bao gồm 7 chương 46 Điều, quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đối tượng áp dụng là: Cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai khi Nhà nước thu hồi đất; Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Để thực hiện đúng quy định này, UBND thành phố ủy quyền cho UBND cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các trường hợp thuộc thẩm quyền thu hồi đất của UBND Thành phố.

Thành phố cũng ủy quyền cho Sở Xây dựng thực hiện quyết định phê duyệt giá bán nhà ở chung cư tái định cư cho từng tầng, loại nhà, theo vị trí cụ thể, đảm bảo cân đối với chính sách giá bồi thường, hỗ trợ đất ở tại nơi thu hồi đất. Quyết định phê duyệt giá cho thuê và cho thuê mua nhà tái định cư theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Ngoài ra, UBND thành phố Hà Nội cũng giao Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố là cơ quan tham mưu cho UBND Thành phố về lĩnh vực GPMB: Đôn đốc, kiểm tra, xây dựng chính sách, giải quyết các vướng mắc, tổng hợp báo cáo. Đôn đốc UBND cấp huyện xây dựng cụ thể kế hoạch, tiến độ GPMB hàng năm trên địa bàn. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Quy định này.....

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/4/2017 và thay thế các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội trước đó.

Theo Trí thức trẻ

GỌI ĐIỆN

GỬI THÔNG TIN THÀNH CÔNG


Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất !