Đánh giá tổ chức thi hành và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai


12-04-2017 09:00

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn cho ý kiến về đánh giá việc tổ chức thi hành Luật Đất đai và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, các văn bản quy định liên quan.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá việc tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành, UBND thành phố giao các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố, UBND quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện rà soát đánh giá việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các nghị định, thông tư hướng dẫn có liên quan (từ thời điểm từ 1/7/2014 đến 30/3/2017)

Bên cạnh đó, căn cứ vào thực tiễn tại địa phương, đơn vị, đề xuất, kiến nghị việc điều chỉnh, bổ sung các quy đinh của Luật Đất đai và các quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013.

UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo bằng văn bản, gửi về UBND thành phố trước ngày 20/4/2017 (qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo). Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị khẩn trương rà soát, báo cáo; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổng hợp, rà soát và hoàn thiện dự thảo văn bản của UBND thành phố (theo đề cương hướng dẫn) gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/4/2017…

Theo Trí thức trẻ

 
GỌI ĐIỆN

GỬI THÔNG TIN THÀNH CÔNG


Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất !