Các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


18-11-2016 15:27

Các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Quy định mới về các trường hợp đăng ký quyền sử dụng đất.


Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2013. Theo đó nguyên tắc sử dụng đất phải đảm bảo:

+  Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

+ Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh.

+ Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2013 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp) và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp. Theo quy định tại Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMTngày 23 tháng 06 năm 2016 có quy định các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất như sau:

+ Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất;

+ Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất;

+ Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất;

+ Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai;

+ Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai;

+ Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký;

+ Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp;

+ Xóa đăng ký thế chấp.

Việc đăng ký thế chấp quy định bao gồm các trường hợp đăng ký thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự của bên thế chấp hoặc của người khác

+ Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất;

+ Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất;

+ Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất;

+ Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai;

+ Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.

Theo luatduonggia.vn

 
GỌI ĐIỆN

GỬI THÔNG TIN THÀNH CÔNG


Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất !